SurveyXact Produktfeatures

Overordnet om SurveyXact

Fleksibel, internetbaseret software

 • 100 % internetbaseret system – ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware
 • Adgang via internettet til alle dele af systemet, 24 timer i døgnet
 • Opdateringer og forbedringer af systemet sker automatisk.

Brugergrænseflade

 • Intuitiv og brugervenlig grænseflade baseret på Google Material Design
 • Brugeren er i gang efter ét enkelt klik
 • Adgang til alle funktioner via centrale kontrolpaneler og få sider
 • Grænsefladen er tilpasset den enkelte brugertype
 • Hurtigt overblik over alle underorganisationer, brugere og målinger i din organisation
 • Mulighed for at søge i alle lister, der findes i SurveyXact, herunder organisationer, målinger, brugere og respondenter
 • Overskuelig visning af søgeresultater vha. fremhævning af søgeresultater

Kurser og slutbrugerdokumentation

 • Specialtilpassede og standardiserede kurser
 • Stort udbud af gratis-kurser
 • Let anvendelig dansk og engelsk brugerhåndbog med eksempler og trinvise vejledninger
 • Brugersupport
 • Løbende publicering af dokumentation ved opdateringer
 • SurveyXpert nyhedsbrev tilsendt 1-3 gange om året.

Sprog

 • SurveyXacts brugergrænseflade findes på dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk
 • Dynamisk sprogskifte af SurveyXacts brugergrænseflade
 • Mulighed for oprettelse af målinger, spørgeskemaer og e-mails på et uendeligt antal sprog
 • Mulighed for import af respondentoplysninger på andre alfabeter, herunder dobbeltbyte (asiatiske, arabiske)
 • Mulighed for import af andre sprogversioner
 • Test af spørgeskemaer på flere sprog
 • Udsendelse af e-mails og spørgeskemaer på respondenters eget sprog
 • Dynamisk sprogvalg for respondenter under besvarelse af et spørgeskema
 • Visning af analyser på forskellige sprog

Sikkerhed

 • SurveyXacts servere er placeret i et professionelt driftsmiljø under konstant overvågning
 • Al data i SurveyXact er omfattet af forskellige sikringsmekanismer, der sikrer mod tab af data
 • SurveyXact er omfattet af en række automatiske overvågningsprocedurer, herunder logning
 • Al adgang til SurveyXact er beskyttet af adgangskontrol med udvidede bruger-login-funktioner
 • Krypteret datatrafik; datatrafikken mellem respondenter og server er altid krypteret
 • Anonyme målinger; mulighed for at lave 100 % anonyme målinger, hvor det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkelte respondenters svar.

Spørgeskemaer

Arbejde med målinger

 • Nem oprettelse af baggrundsdatabase med respondentoplysninger
 • Tag udgangspunkt i en af systemets mange prædefinerede skabeloner til spørgeskemaer, layout/grafik, e-mail skabeloner og analyserapporter
 • Tag udgangspunkt i tidligere gennemførte målinger
 • Opret en ny måling fra bunden
 • Flyt målinger mellem underorganisationer
 • Kopiér, omdøb og genanvend målinger
 • Angiv gennemførselskriterium og timeoutværdi for den enkelte måling
 • Enkel oprettelse af målinger på flere sprog.

Design af spørgeskemaer

 • Nem og simpel oprettelse af spørgsmål i QuickQuest vha. guider
 • Ekstra avancerede muligheder for skemaopbygning i QuickQuestPlus
 • Tidsbesparende redigeringsmuligheder for alle spørgsmålselementer: drag&drop, cut&paste, copy&paste, search&replace
 • Mulighed for at indsætte overskrifter, forklarende tekster mv.
 • Tilpas skemahoved, samt start- og afslutningsside med tekst, eget logo mv.
 • Mulighed for at oprette baggrundsskema (baggrundsdatabase)
 • Vælg mellem vandret, lodret eller dropdown visning af svarkategorier
 • Kopiér hele spørgeskemaer
 • Opret spørgeskemaer på flere sprog
 • Kontrollér svarflow med valideringer, aktiveringer/spring og referencer
 • Gem spørgsmål i bibliotek til senere genbrug
 • Kopiér spørgsmål og svarkategorier fra ét skema til et andet
 • Indsæt links til andre websider i spørgeskemaer
 • Indsæt links til videoklip
 • Mulighed for at lave "talende” spørgeskemaer, hvor tekst læses op
 • Løbende test af spørgeskemaer for at kontrollere, at skemaet fungerer efter hensigten
 • Indsæt link til udskrift, og giv respondenten mulighed for at udskrive sin besvarelse
 • Udskriv tomme og udfyldte spørgeskemaer
 • Automatisk oprettelse af spørgeskemaer fra tekstfil (fx fra et tekstbehandlingsprogram eller e-mail)
 • Tilpas det grundlæggende skemalayout – vælg et flot designtema, angiv navigationsindstillinger eller benyt brugerdefinerede CSS-style sheets til at give skemaerne et attraktivt layout
 • Alle spørgeskemaer tilpasses automatisk visning på både PC, smartphones og tablets
 • Eksportér skema til videre-redigering i MS Word.

Spørgsmålstyper

 • Vælg mellem alle almindeligt anvendte spørgsmålstyper: single-choice, multiple-choice, talspørgsmål, prioritering, tekstspørgsmål, kommentarfelter og flerdimensionelle spørgsmål (batterier)
 • Mulighed for at vælge egne variabelnavne.

Svarmuligheder

 • Åbne og lukkede svarmuligheder
 • Indsæt smileys
 • Mulighed for at vælge egne labelværdier
 • Gem komplette svarkategorier i bibliotek til senere genbrug.

Styring af svarflow

 • Nem styring af svarflow
 • Valideringer ('skal udfyldes', tal, sum, prioritering mv.)
 • Valideringer ved choice-, tekst- og kommentarspørgsmål
 • Spring/aktiveringer af bestemte elementer (side, spørgsmål, rækker, kolonner, tekstfelter, svarmuligheder mv.)
 • Spring/aktiveringer på baggrund af kendte baggrundsoplysninger
 • Randomisering af underspørgsmål og svarkategorier
 • Mulighed for at slå randomisering fra på et vilkårligt antal svarmuligheder i kategorispørgsmål og underspørgsmål i batterier
 • Brug af foruddefinerede funktioner (fx sum, average, count, checkdepend, countchecked og countEQ)
 • Brug af referencer til tidligere svar, dvs. indfletning af svar på åbne spørgsmål i senere spørgsmål.

Respondenter

Oprettelse af respondenter

 • Manuel oprettelse af respondenter
 • Oprettelse via import (CSV/Excel-fil), brugervenligt via importskabelon
 • Genbrug respondenter fra tidligere måling
 • Mulighed for udvælgelse af respondenter fra panelmåling i SurveyXact
 • Selvoprettelse (respondenten opretter sig selv ved at klikke på et link)
 • Mulighed for anonyme besvarelser på flere forskellige niveauer.

Særlige funktioner for respondenter

 • Angive om en respondent må ændre i sin besvarelse, efter den er afsluttet
 • Indsæt et link til en hjemmeside, som respondenten videresendes til efter besvarelse af spørgeskemaet
 • Mulighed for at sikre, at respondenten ikke kan afslutte et skema uden at have besvaret alle spørgsmål
 • Sikre, at respondenten gives støtte undervejs i besvarelsen
 • Kontrol af, om spørgsmål besvares fyldestgørende
 • Detaljeret respondentoversigt, der giver mulighed for at få vist, redigere, sortere, udvælge og søge på alle oplysninger om respondenterne

Distribution

Distribution af spørgeskemaer

 • Automatisk og semiautomatisk udvælgelse af respondenter ved udsendelse (via filtrering)
 • Automatisk planlægning og udsendelse af distributionsmail og rykkermail(s) på eksakte tidspunkter via tidsplan for målingen
 • Automatisk afslutning af dataindsamling på eksakte tidspunkter via tidsplan for målingen
 • Varsling af kommende spørgeskemaundersøgelser/interviews via e-mail
 • Målrettet distribution baseret på respondentens baggrundsoplysninger (fx sprog, alder, køn)
 • Distribution via e-mail
 • Distribution via tilsendt papirskema
 • Distribution via hjemmeside/intranet (selvoprettelse med link eller som pop-in måling)
 • Distribution via hjemmeside/intranet (selvoprettelse med QR kode)
 • Distribution via SMS
 • Distribution via Digital Post/E-boks
 • Download billede af QR-kode i forskellige størrelser (til selvoprettelse via QR-kode)
 • Mulighed for en eller flere forudfyldte baggrundsvariable ved selvoprettelse med link
 • Telefoninterview (CATI)
 • Mulighed for at kombinere de forskellige distributionsmuligheder
 • Definere og udsende e-mails med link til spørgeskemaet
 • Mulighed for at flette kendte respondentoplysninger (navn, stilling, afdeling osv.) ind i e-mailen samt indsætte billeder, formatere tekst mv. i e-mailen
 • Brevfletning (fx adresser fra en Excel fil til et Word-brev)
 • Mulighed for at lave 100 % anonyme målinger hvor det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkelte besvarelser.

Indsamling

 • Automatisk eller manuel indsamling af data
 • Alle e-mails, der kommer retur i en undersøgelse, er tilgængelige direkte i systemet (fx bounce e-mails, autosvar og svar fra respondenter)
 • Komplet håndtering af returmails via avanceret returmailsystem i SurveyXact
 • Redigering af e-mailadresse og genudsendelse af distributionsmail ifm. returmails
 • Frafalde respondenter på baggrund af returmails
 • Videresendelse af udvalgte eller alle returmails til den målingsansvarlige eller til en valgfri e-mailadresse
 • Udskrive besvarelser
 • Importere besvarelser fra tidligere måling
 • Redigere baggrundsoplysninger og selve besvarelsen
 • Låse besvarelser, så en respondent ikke kan ændre sin besvarelse, efter den er gennemført
 • Detaljeret log for den enkelte respondent

Status og opfølgning

 • Løbende status på antal besvarelser
 • Besvarelsesstatistik (frafald, svarprocenter, repræsentativitet) – kan opdeles på grupper inden for stikprøven.

Analyse

Arbejde med analyser

 • Løbende analyser og stikprøver (mens dataindsamlingen kører)
 • Automatisk oprettelse af datasæt
 • Direkte eksport af datasæt (til MS Excel, SPSS eller SAS)
 • Underorganisationer kan sammensættes i et hierarki med mulighed for automatisk at sammenligne undersøgelsesresultater med hinanden
 • Kombinér flere undersøgelser/målinger i et datasæt og foretag tværgående analyser
 • Foretag benchmarking; Sammenlign en (under)organisation med andre organisationer, der har taget udgangspunkt i samme skabelon
 • Mange muligheder for arbejde med analyserapporter
 • Mulighed for at kopiere analyseindstillinger mellem forskellige målinger
 • Mulighed for at dele analyseadgang ved at benytte filterfunktionen for dataadgang til at give analysebrugere adgang til bestemte dele af data.

Analysetyper

 • Frekvensanalyser
 • Krydstabulering med procentvisning
 • Krydstabulering med talvisning
 • Indeksanalyser
 • Gennemsnitsanalyser
 • Observationsanalyser (kvalitativ)
 • Tekstanalyser.

Vægtning, usikkerhedsberegninger og beregnede variable

 • Brug af vægtning/vejning/efter-stratificering
 • Brug af populationsstørrelse ved usikkerhedsberegninger
 • Mulighed for at lave beregnede variable (åbne og lukkede)
 • Analyse på system-/spørgeskema-/baggrundsvariable
 • Angiv om ”Ved ikke”-svar skal medtages i frekvensanalyser og krydstabuleringer
 • Filtrering af datasæt med både simple og avancerede filtre.

Visning af analyser

 • Alle analysefunktioner samlet i ét skærmbillede for nem og hurtig udarbejdelse af analyserapporter
 • Live Dashboard med mulighed for filtrering af resultater
 • Arbejd med flere analyser samtidig via flere analysefaner
 • Undersøgelsesresultater vist som søjlediagram, søjlestak, tabel eller lagkagediagram
 • Tidssvarende grafik og farver på standardgrafer
 • Med ét klik fås et overblik over resultaterne af en undersøgelse med både åbne og lukkede spørgsmål
 • Mulighed for selv at definere farver på alle graftyper
 • Beregn statistiske usikkerheder
 • Lav frafalds-, repræsentativitet- og svarprocentsanalyser
 • Fleksibel udarbejdelse af analyserapporter (valg af spørgsmål, analysetype, diagramtype, rækkefølge mv.)
 • Bestem, hvilke respondenter der er med i resultatet ved de enkelte analyseelementer ved brug af filtre
 • Fleksibel tilpasning af analyserapporter; Indsæt overskrifter og forklarende tekster, flyt rundt på elementer vha. drag-and-drop, fjern udvalgte elementer, indsæt sideskift mv.
 • Eksportér undersøgelsesresultater til MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, CSV og PDF til viderebearbejdning
 • Publicér analyserapporter via links og QR-koder
 • Publicér analyserapport til forskellige modtagere ud fra valgmuligheder i en lukket variabel
 • Saml rapporter i grupper for nemt at kunne arbejde med alle rapporter i en gruppe på én gang
 • Publicér alle rapporter i en gruppe på én gang
 • Eksportér alle rapporter i en gruppe på én gang til MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, CSV og PDF
 • Opdel en rapport i underrapporter på baggrund af valgmuligheder i en lukket variabel (fx nem udarbejdelse af afdelingsrapporter på baggrund af en hovedrapport)
 • Eksportér rådata og labels direkte til MS Excel, OpenOffice, SAS og SPSS
 • Udskriv tekstbesvarelser
 • Udskriv de enkelte analyseresultater
 • Få vist den statistiske usikkerhed såvel grafisk som i tabeller, og afgør, om stikprøveforskelle mellem svaralternativer eller forskellige gruppers besvarelser er statistisk signifikante
 • Få opdelt alle resultater (inkl. tekstbesvarelser) på valgfri opdelingsvariabel.

Administration

Overordnet administration

 • Administration af organisationer og underorganisationer
 • Administration af brugere og brugerprofiler
 • Administration af skabeloner
 • Oprettelse af underorganisationer med egen adgang til SurveyXact.

Brugeradministration

 • Oprettelse af nye brugere
 • Central distribution af adgangskoder
 • Opdeling efter funktion (administrator, målingsadministrator, udvidet analysebruger, analysebruger, interviewer og indtaster)
 • Ændring af e-mail adresse på den målingsansvarlige
 • Tilpasning af brugerprofil
 • Mulighed for at tildele adgang til forskellige organisationer for den samme bruger.