Engagement er nøglen til udvikling hos den enkelte og virksomheden

Høj medarbejdertilfredshed er godt - men engagement er bedre, for det er fundamentet for vedvarende at skabe gode resultater. Hvorfor? Fordi når du er engageret, er du drevet af noget, der rækker udover dig selv. Du giver, hvad du har og yder ekstra, når det er nødvendigt. Engagement kommer altså før produktivitet og performance. Men engagement har det ligesom tillid – det skal næres for at trives. Det næres i det, du arbejder med, i det du er med til at skabe. Det næres også i dine sociale relationer – til ledelsen, til dine kolleger og til de kunder, du betjener. 

Hos Rambøll er udgangspunktet for vores undersøgelser Rambøll Engagement Scale; Rambølls forskningsbaserede og gennemtestede model til måling af engagement. Med det udgangspunkt afklarer vi, hvad der er bedst for jer. Skal undersøgelserne primært understøtte lokal udvikling, eller er det virksomhedsstyring og nøgletal som er i fokus? Skal den enkelte leder selv kunne igangsætte målinger, når der er behov, eller skal HR centralt stå for det? Og hvad skal indholdet være i undersøgelserne?

 

Løbende puls og årlige målinger

Med en årlig eller halvårlig undersøgelse af engagement og trivsel opnår de fleste organisationer en passende balance mellem undersøgelse, dialog og udvikling. Og samtidigt kan de supplere det med lokale opfølgendeundersøgelser.

Andre organisationer har behov for løbende puls-målinger som giver hurtig feedback og kan forudsige tendenser. Det skal være nemt for medarbejderne at svare - og med et stærkt ledelsesfokus og vedholdende dialoger, får mange organisationer et stærkt afsæt for at udvikle og fastholde engagementet blandt medarbejdere og ledere.

Fra måling til handling

Det er essentielt at lederen, sammen med sin afdeling, formår at omsætte indsigterne til konkrete handlinger og ændret adfærd. Derfor er målrettede handlingsforslag til de områder med den største betydning for afdelingens engagement, en del af Rambølls løsning. Hermed reduceres afstanden fra måling til handling.

Læs mere om engagements- og trivselsundersøgelser

Rambøll Engagement Scale som ramme for jeres måling

En central erfaring i forhold til design af spørgerammen er, at målingens fokus og indhold bør være tilpasset og målrettet organisationens behov og udfordringer. Dette er en forudsætning for, at der bliver handlet på målingen, og den dermed kan medvirke til at styrke og flytte noget i det efterfølgende arbejde. Læs eventuelt mere i bogen ’Resultatorienterede medarbejderundersøgelser’, hvor Rambøll redegør for, hvordan vi mere principielt anbefaler at gennemføre HR-relaterede undersøgelser.

På den baggrund fastlægger Rambøll og kunden i fællesskab den eller de endelige spørgerammer. Der sker med udgangspunkt i kundens konkrete udfordringer, mål og behov – og med Rambølls validerede model for engagementsmålinger som udgangspunktet, Rambøll Engagement Scale.

Rambøll Engagement Scale – den bagvedliggende engagementsmodel
Rambøll har på baggrund af omfattende erfaringer fra undersøgelser med mere end 2. mio. medarbejdere inden for de seneste 10 år samt teori om engagement og trivsel etableret en kernemodel, der dækker centrale engagements- og trivselsaspekter blandt medarbejdere i en organisation. Kernemodellen måler både på ønskede resultater (effektvariable), og faktorer som kan lede til disse forhold (forklaringsvariable eller drivere). 

Vi kalder vores kernemodel for Rambøll Engagement Scale. Kernemodellen dækker de generiske forhold som uafhængigt af jobtype og organisation alt andet lige forventes at gå igen som vigtige drivere for trivsel og engagement. Med Rambøll Engagement Scale får I således et bredt og dækkende billede af medarbejdernes engagement og de forhold, der har betydning for engagementet. Samtidig får I et eksternt benchmark fra lignende organisationer.

Som en professionel leverandør af medarbejderundersøgelser er det vigtigt for Rambøll at vores spørgeskemaer er af høj kvalitet. Vi gennemfører derfor jævnligt kontrol af spørgsmålsbatteriernes reliabiltet og validitet.

Spørgsmålene i Rambøll Engagement Scale besvares på en 5-punkts enighedsskala. Afslutningsvis findes et enkelt åbnet tekstfelt, hvor medarbejderne kan skrive fritekstkommentarer. Spørgsmålene i Rambøll Engagement Scaleer desuden kendetegnet ved:

 • Være handlingsorienterede.
 • Være meget konkrete ift. hvad medarbejderne oplever/skal opleve i dagligdagen.
 • Være formuleret positivt/anerkendende, så de er energigivende at arbejde med.
 • Balancere hensynene mellem strategisk input og lokal handling.

Læs mere om Rambøll Engagement Scale:
https://www.rambollresults.dk/viden/engagement-scale/
https://www.rambollresults.dk/viden/medarbejderengagement/

Personlig feedback til medarbejderne øger engagementet

Det er ikke alene en opgave for lederne eller HR at skabe positive forandringer. Medarbejderne har en central rolle – og derfor involveres de helt fra starten.

Når medarbejderen har besvaret undersøgelsen får han eller hun adgang til sit personlige trivselsindeks med tilhørende tips til, hvad medarbejderen selv kan gøre her og nu.  Den personlige feedback understøtter medarbejderens engagement i undersøgelsen og skaber sammenhæng til den efterfølgende dialog i afdelingen eller til medarbejderens 1:1 samtaler.

Enkel rapportering med fokus på det vigtigste

Det er vigtigt at lederne får hurtig adgang til de vigtigste resultater og indsigter fra undersøgelsen. Derfor er al rapportering samlet i Rambølls brugervenlige rapporteringsportal. .. Hurtigt danne sig overblik…. Let og forståeligt format…

Rapportering leveres via dashboard der for hver undersøgelse viser de vigtigste nøgletal og indsatsområder samt benchmarks og åbne kommentarer. Detaljer vises på undersider, der er tilgængelige fra forsiden.

Dashboardet suppleres af faste rapporter der understøtter en god dialog med medarbejderne. Både dashboard og rapporter tilpasses til den enkelte kunde.

Prioriteringsanalyser og målrettede handlingsforslag til lederne

Det er væsentligt, at lederne får de bedst mulige forudsætninger til at forstå resultaterne og for at kunne omsætte dem til konkrete handlinger og forandringer. Rambølls statistiske prioriteringsanalyser viser ledere og medarbejdere, hvilke faktorer der har den største betydning for engagementet i afdelingen. Styrker og indsatser identificeres ved hjælp af statistisk driveranalyse af engagement.

For at øge udbyttet af prioriteringsanalyserne suppleres de med et antal forslag til konkrete handlinger og tilhørende refleksionsspørgsmål målrettet lederen. Lederne får derved skærpet deres forståelse for, hvordan resultatet kan bæres videre i organisationen med effekt.

Handlingsforslagene er baseret på Rambølls teoretiske og praktiske viden og erfaring, og valideres i samarbejde med den enkelte kunde for at sikre et organisatorisk, kontekstuelt match.

Emne- og tekstanalyser giver overblik og værdifulde indsigter

Åbne kommentarer kommer sjældent til sin fulde ret i medarbejderundersøgelser. Det på trods af, at mange medarbejdere lægger både tid og følelse i at give tilbagemeldingerne. 

Ved hjælp af natural language processing forvandler Rambøll større mængder åbne kommentarer til præcise indsigter, der underbygger og perspektiverer de kvantitative resultater.

Det omfatter bl.a. opdeling i positivt og negativt ladede kommentarer, opdeling i emner og udledning af repræsentative kommentarer. Analyserne giver ikke svar på alt – men de fungerer som et godt hjælpemiddel til at få overblik og komme hurtigere ned i medarbejdernes feedback.

Systematisk håndtering af handleplaner

Vi ved, at målingen udgør fundamentet – men at det er i det efterfølgende arbejde med at få defineret, prioriteret og gennemført forbedringer, at værdien skabes. I Rambølls handleplansystem oprettes handleplaner helt enkelt og de overvåges med bl.a. meddelelser til ansvarlige personer, tidsfrister osv. Handlingsplanlægningssystemet kan tilpasses organisationens specifikke behov.

Væsentlige funktioner:

 • Oprette, beskrive, ændre og sætte deadlines for handleplaner
 • Tilknytte en eller flere ansvarlige
 • Automatiske notifikationer når handleplanen ændres, slettes eller deadline nærmer sig
 • Tilføjelse af billeder og øvrig dokumentation
Strategiske analyserapporter

For at give dybere indsigter og facilitere strategiske beslutninger og handlinger kan Rambøll tilbyde en strategisk rapport af undersøgelsen, som bl.a. indeholder:

 • Indsatskort som med konkretisering af vi væsentligste styrker og udviklingsområder i virksomheden
 • Nøgleresultater
 • Eksternt benchmark mod lignende organisationer
 • Fokus på specifikke, strategiske områder
 • Analyser på tværs af organisationen
 • Kobling af medarbejderindsigter til f.eks. indsigter i stakeholders, performance og fastholdelsesdata.

Rambøll tilbyder gennemgang af den strategiske rapportering – typisk for direktionen eller andre nøgleinteressenter.

Vejdning og rådgivning til at sikre fremsdrift

Rambøll hjælper med at omsætte indsigter til handlinger og tilbyder bl.a.:

 • Opfølgningsguide der indeholder inspiration til lederen om tilrettelæggelse og gennemførsel af dialogmøde og hvordan rapportens resultater omsættes til fremadrettet handling.
 • Træning af ledere og HR hvor lederne introduceres og får inspiration til opfølgningsaktiviteter -  bl.a. afholdelse af konstruktive og engagerende dialogmøder.
 • Ledercoaching med certificerede coaches tilbyder Rambøll 1:1 samtaler der styrker lederne i at omsætte medarbejder-målingens resultater til ændret adfærd og god ledelse.