SurveyXact Produktfeatures

Overordnet om SurveyXact

Fleksibel, internetbaseret software

 • 100 % internetbaseret system – Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware
 • Adgang via internettet til alle dele af systemet, 24 timer i døgnet
 • Opdateringer og forbedringer af systemet foretages automatisk

Brugergrænseflade

 • Intuitiv og brugervenlig grænseflade baseret på Google Material Design
 • Brugeren er i gang efter ét enkelt klik
 • Adgang til alle funktioner via centrale kontrolpaneler og få sider
 • Grænsefladen er tilpasset den enkelte brugertype
 • Hurtigt overblik over alle underorganisationer, brugere og målinger i din organisation
 • Mulighed for at søge i alle lister der findes i SurveyXact, herunder organisationer, målinger, brugere og respondenter
 • Overskuelig visning af søgeresultater vha. fremhævning af søgeresultater

Kurser og slutbrugerdokumentation

 • Specialtilpassede og standardiserede kurser
 • Stort udbud af gratis-kurser
 • Let anvendelig dansk og engelsk brugerhåndbog med eksempler og trinvise vejledninger
 • Brugersupport
 • Løbende publicering af dokumentation ved opdateringer
 • SurveyXpert nyhedsbrev tilsendes 1-3 gange om året

Sprog

 • SurveyXacts brugergrænseflade findes på dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk
 • Dynamisk sprogskifte af SurveyXacts brugergrænseflade
 • Mulighed for oprettelse af målinger, spørgeskemaer og e-mails på et uendeligt antal sprog
 • Mulighed for import af respondentoplysninger på andre alfabeter, herunder dobbeltbyte (asiatiske, arabiske)
 • Mulighed for import af andre sprogversioner
 • Test af spørgeskemaer på flere sprog
 • Udsendelse af e-mails og spørgeskemaer på respondenters eget sprog
 • Dynamisk sprogvalg for respondenter under besvarelse af et spørgeskema
 • Visning af analyser på forskellige sprog

Sikkerhed

 • SurveyXacts servere er placeret i et professionelt driftsmiljø under konstant overvågning
 • Al data i SurveyXact er omfattet af forskellige sikringsmekanismer, der sikrer mod tab af data
 • SurveyXact er omfattet af en række automatiske overvågningsprocedurer, herunder logning
 • Al adgang til SurveyXact er beskyttet af adgangskontrol med udvidede bruger-login funktioner
 • Krypteret datatrafik; du bestemmer selv om datatrafikken mellem respondenter og server skal være krypteret
 • Anonyme målinger; mulighed for at lave 100 % anonyme målinger, hvor det efterfølgende ikke er

Spørgeskemaer

Arbejde med målinger

 • Nem oprettelse af baggrundsdatabase med respondentoplysninger
 • Tag udgangspunkt i en af systemets mange prædefinerede skabeloner (indeholder spørgeskemaer, layout/grafik, e-mail skabeloner og analyserapporter)
 • Tag udgangspunkt i tidligere gennemførte målinger
 • Opret en ny måling fra bunden
 • Flyt målinger mellem underorganisationer
 • Kopier, omdøb og genanvend målinger
 • Angiv gennemførselskriterium og timeoutværdi for den enkelte måling
 • Enkel oprettelse af målinger på flere sprog

Design af spørgeskemaer

 • Nem og simpel oprettelse af spørgsmål i Smart Designer vha. guider
 • Ekstra avancerede muligheder for skemaopbygning i Avanceret Designer
 • Tidsbesparende redigeringsmuligheder for alle spørgsmålselementer: drag&drop, cut&paste, copy&paste, search&replace
 • Mulighed for at indsætte overskrifter, forklarende tekster mv.
 • Tilpas skemahoved, samt start- og afslutningsside med tekst, eget logo mv.
 • Mulighed for at oprette baggrundsskema (baggrundsdatabase)
 • Vælg mellem vandret, lodret eller dropdown visning af svarkategorier
 • Kopier hele spørgeskemaer
 • Opret spørgeskemaer på flere sprog
 • Kontroller svarflow med valideringer, aktiveringer/spring og referencer
 • Gem spørgsmål i bibliotek til senere genbrug
 • Kopier spørgsmål og svarkategorier fra ét skema til et andet
 • Indsæt links til andre websider i spørgeskemaer
 • Indsæt links til videoklip
 • Mulighed for at lave "talende” spørgeskemaer hvor tekst læses op
 • Løbende test af spørgeskemaer for at kontrollere at skemaet fungerer efter hensigten
 • Indsæt link til udskrift og giv respondenten mulighed for at udskrive sin besvarelse
 • Udskriv tomme og udfyldte spørgeskemaer
 • Automatisk oprettelse af spørgeskemaer fra tekstfil (fx fra et tekstbehandlingsprogram eller e-mail)
 • Tilpas det grundlæggende skemalayout – vælg et flot designtema, angiv navigationsindstillinger eller benyt brugerdefinerede CSS-style sheets til at give skemaerne et attraktivt layout
 • Alle spørgeskemaer tilpasses automatisk visning på både PC, smartphones og tablets
 • Eksportér skema til videreredigering i MS Word

Spørgsmålstyper

 • Vælg mellem alle almindeligt anvendte spørgsmålstyper: single-choice, multiple-choice, talspørgsmål, prioritering, tekstspørgsmål, kommentarfelter og flerdimensionelle spørgsmål (batterier)
 • Mulighed for at vælge egne variabelnavne

Svarmuligheder

 • Åbne og lukkede svarmuligheder
 • Indsæt smileys
 • Mulighed for at vælge egne labelværdier
 • Gem komplette svarkategorier i bibliotek til senere genbrug

Styring af svarflow

 • Nem styring af svarflow
 • Valideringer (skal-udfyldes, tal, sum, prioritering mv.)
 • Valideringer ved choice-, tekst- og kommentarspørgsmål
 • Spring/aktiveringer af bestemte elementer (side, spørgsmål, rækker, kolonner, tekstfelter, svarmuligheder mv.)
 • Spring/aktiveringer på baggrund af kendte baggrundsoplysninger
 • Randomisering af underspørgsmål og svarkategorier
 • Mulighed for at slå randomisering fra på et vilkårligt antal svarmuligheder i kategorispørgsmål og underspørgsmål i batterier
 • Brug af foruddefinerede funktioner (fx sum, average, count, checkdepend, countchecked og countEQ)
 • Brug af referencer til tidligere svar, dvs. indfletning af svar på åbne spørgsmål i senere spørgsmål

Respondenter

Oprettelse af respondenter

 • Manuel oprettelse af respondenter
 • Oprettelse via import (CSV/Excel-fil), brugervenligt via importskabelon
 • Genbrug respondenter fra tidligere måling
 • Mulighed for udvælgelse af respondenter fra panelmåling i SurveyXact
 • Selvoprettelse (respondenten opretter sig selv ved at klikke på et link)
 • Mulighed for anonyme besvarelser på flere forskellige niveauer

Særlige funktioner for respondenter

 • Angive om en respondent må ændre i sin besvarelse efter den er afsluttet
 • Indsæt et link til en hjemmeside som respondenten videresendes til efter besvarelse af spørgeskemaet
 • Mulighed for at sikre at respondenten ikke kan afslutte et skema uden at have besvaret alle spørgsmål
 • Sikre at respondenten gives støtte undervejs i besvarelsen
 • Kontrol af om spørgsmål besvares fyldestgørende
 • Detaljeret respondentoversigt der giver mulighed for at få vist, redigere, sortere, udvælge og søge på alle oplysninger om respondenterne

Distribution

Distribution af spørgeskemaer

 • Automatisk og semiautomatisk udvælgelse af respondenter ved udsendelse (via filtrering)
 • Automatisk planlægning og udsendelse af distributionsmail og rykkermail(s) på eksakte tidspunkter via tidsplan for målingen
 • Automatisk afslutning af dataindsamlingen på eksakte tidspunkter via tidsplan for målingen
 • Varsling af kommende spørgeskemaundersøgelser/interviews via e-mail
 • Målrettet distribution baseret på respondentens baggrundsoplysninger (fx sprog, alder, køn)
 • Distribution via e-mail
 • Distribution via tilsendt papirskema
 • Distribution via hjemmeside/intranet (selvoprettelse med link eller som pop-in måling)
 • Distribution via hjemmeside/intranet (selvoprettelse med QR kode)
 • Distribution via SMS
 • Eksport til distribution via digital post
 • Download billede af QR kode i forskellige størrelser (til selvoprettelse via QR kode)
 • Mulighed for en eller flere forudfyldte baggrundsvariable ved selvoprettelse med link
 • Telefoninterview (CATI)
 • Mulighed for at kombinere de forskellige distributionsmuligheder
 • Definere og udsende e-mails med link til spørgeskemaet
 • Mulighed for at flette kendte respondentoplysninger (navn, stilling, afdeling osv.) ind i e-mailen samt indsætte billeder, formatere tekst mv. i e-mailen
 • Brevfletning (fx adresser fra en Excel fil til et Word brev)
 • Mulighed for at lave 100 % anonyme målinger hvor det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkelte besvarelser

Indsamling

 • Automatisk eller manuel indsamling af data
 • Alle e-mails der kommer retur i en undersøgelse er tilgængelige direkte i systemet (fx bounce e-mails, autosvar og svar fra respondenter)
 • Komplet håndtering af returmails via avanceret returmailsystem i SurveyXact
 • Redigering af e-mailadresse og genudsendelse af distributionsmail i forbindelse med returmails
 • Frafalde respondenter på baggrund af returmails
 • Videresendelse af udvalgte eller alle returmails til den målingsansvarlige eller til en valgfri e-mailadresse
 • Udskrive besvarelser
 • Import af besvarelser fra tidligere måling
 • Redigere baggrundsoplysninger og selve besvarelsen
 • Låse besvarelser så en respondent ikke kan ændre sin besvarelse efter den er gennemført
 • Detaljeret log for den enkelte respondent

Status og opfølgning

 • Løbende status på antal besvarelser
 • Besvarelsesstatistik (frafald, svarprocenter, repræsentativitet) – kan opdeles på grupper indenfor stikprøven

Analyse

Arbejde med analyser

 • Løbende analyser og stikprøver (mens dataindsamlingen kører)
 • Automatisk oprettelse af datasæt
 • Direkte eksport af datasæt (til MS Excel, SPSS eller SAS)
 • Underorganisationer kan sammensættes i et hierarki med mulighed for automatisk at sammenligne undersøgelsesresultater med hinanden
 • Kombiner flere undersøgelser/målinger i et datasæt og foretag tværgående analyser
 • Foretag benchmarking; sammenlign en (under)organisation med andre organisationer der har taget udgangspunkt i samme skabelon
 • Mange muligheder for arbejde med analyserapporter
 • Mulighed for at kopiere analyseindstillinger mellem forskellige målinger
 • Mulighed for at dele analyseadgang ved at benytte filterfunktionen for dataadgang til at give analysebrugere adgang til bestemte dele af data

Analysetyper

 • Frekvensanalyser
 • Krydstabulering med procentvisning
 • Krydstabulering med talvisning
 • Indeksanalyser
 • Gennemsnitsanalyser
 • Observationsanalyser (kvalitativ)
 • Tekstanalyser

Vægtning, usikkerhedsberegninger og beregnede variable

 • Brug af vægtning/vejning/efter-stratificering
 • Brug af populationsstørrelse ved usikkerhedsberegninger
 • Mulighed for at lave beregnede variable (åbne og lukkede)
 • Analyse på system-/spørgeskema-/baggrunds-variable
 • Angiv om ”Ved ikke”-svar skal medtages i frekvensanalyser og krydstabuleringer
 • Filtrering af datasæt med både simple og avancerede filtre

Visning af analyser

 • Alle analysefunktioner samlet i ét skærmbillede for nem og hurtig udarbejdelse af analyserapporter
 • Live dashboards med mulighed for filtrering af resultater.
 • Arbejd med flere analyser samtidig via flere analysefaner
 • Undersøgelsesresultater vist som søjlediagram, søjlestak, tabel eller lagkagediagram
 • Tidssvarende grafik og farver på standardgrafer
 • Med ét klik fås et overblik over resultaterne af en undersøgelse med både åbne og lukkede spørgsmål
 • Mulighed for selv at definere farver på alle graftyper
 • Beregn statistiske usikkerheder
 • Lav frafalds-, repræsentativitet- og svarprocentsanalyser
 • Fleksibel udarbejdelse af analyserapporter (valg af spørgsmål, analysetype, diagramtype, rækkefølge mv.)
 • Bestem hvilke respondenter der er med i resultatet ved de enkelte analyseelementer ved brug af filtre
 • Fleksibel tilpasning af analyserapporter (indsæt overskrifter og forklarende tekster, flyt rundt på elementer vha. drag-and-drop, fjern udvalgte elementer, indsæt sideskift mv.
 • Eksporter undersøgelsesresultater til MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, CSV og PDF til viderebearbejdning
 • Publicer analyserapporter via links og QR koder
 • Publicer analyserapport til forskellige modtagere ud fra valgmuligheder i en lukket variabel
 • Samle rapporter i grupper for nemt at kunne arbejde med alle rapporter i en gruppe på én gang
 • Publicer alle rapporter i en gruppe på én gang
 • Eksporter alle rapporter i en gruppe på én gang til MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, CSV og PDF
 • Opdel en rapport i underrapporter på baggrund af valgmuligheder i en lukket variabel (fx nem udarbejdelse af afdelingsrapporter på baggrund af en hovedrapport)
 • Eksporter rådata og labels direkte til MS Excel, OpenOffice, SAS og SPSS
 • Udskriv tekstbesvarelser
 • Udskriv de enkelte analyseresultater
 • Få vist den statistiske usikkerhed såvel grafisk som i tabeller, og afgør om stikprøveforskelle mellem svaralternativer eller forskellige gruppers besvarelser er statistisk signifikante
 • Få opdelt alle resultater (inkl. tekstbesvarelser) på valgfri opdelingsvariabel

Administration

Overordnet administration

 • Administration af organisationer og underorganisationer
 • Administration af brugere og brugerprofiler
 • Administration af skabeloner
 • Oprettelse af underorganisationer med egen adgang til SurveyXact

Brugeradministration

 • Oprettelse af nye brugere
 • Central distribution af adgangskoder
 • Opdeling efter funktion (administrator, målingsadministrator, udvidet analysebruger, analysebruger, interviewer og indtaster)
 • Ændring af e-mail adresse på den målingsansvarlige
 • Tilpasning af brugerprofil
 • Mulighed for at tildele adgang til forskellige organisationer for den samme bruger
Vi anvender Cookies

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs nærmere her